Saying Merry Christmas in Different Languages

Philippines has so many dialects, more than 170 of them. Below is a compiled list local dialects of the Philippines saying “Merry Christmas and a happy new year”. got it from flw.com
Aklanon – Malipayon nga Paskwa ag Mahigugmaon nga Bag-ong Dag-on
Atá – Maroyan na Pasko woy kaopia-an ng Bag-ong Tuig kaniyo’t langon mga sulod
Bicolano – Maugmang Capascuhan asin Masaganang Ba-gong Taon!
Blaan – Pye duh di kaut Kristo klu munt ug Felemi Fali!
Bol anon – Malipajong Pasko
Cebuano – Malipayong Pasko ug Bulahang Bag-ong Tuig!
Chavacano – Felices Pascua y Prospero Año Nuevo
Dibabawon – Marayaw na Pasko aw Bag-ong Tui g kaniyo tibo na mga soon
Gaddang – Mangamgam Bawa a dawun sikua diaw amin
Hiligaynon – Malipayon nga paskua & Malipayon Nga Bag-ong tuig
Hungduan – Maphon au nitungawan. Apo Dios Kituwen baron di toon
Ilocano – Naimbag a Pascua ken Naragsac nga Baro nga Tawen!
Ilonggo – Malipayong Paskwa kag Masinadyahong Bag-ong Tuig
Mandobo – Mepiya Pagasaulog sa pagka-otawni Jesus aw maontong kaling Omay!
Mangyan – Mayad paq Pasko kag
Mansaka – Madyaw na Pasko aw malipayong Bag-ong Tuig kamayo, mga lumon
Pompangan – Malugud Pascu at saca Masayang Bayung Banua!
Pangasinan – Maabig ya pasko & Maliket ya balon taon
Sambal – Maligayang Pasko at Masayang Ba-yon Taon!
Subanen – Piak Pasko Pu Piag Bago Tawn
Surigaonon – Malipayon na pasko sanan bag-on tuig!
Tagalog – Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon
Tala Andig – Maayad ha pasko daw bag-ong tuig
Waray-Waray – Maupay nga Pasko ngan Mainuswagon nga Bag-o nga Tuig!
Visaya – Malipayong Pasko ug Bulahang Bag-ong Tuig!
If you knew other local dialects we could add them here. ill even credit you name for it.

5 Comments
  1. Hi! Do you know if there is an exact Cebuano translation for “Happy Holidays” and Season Greetings?

  2. @Karen There is no translation that i know for “Happy Holidays” and “Season Greetings”. Cebuano people does not use that term in greeting one another.

  3. Chavacano: Felices Pascua y Prospero Año Nuevo

  4. @cha Thank you, I’m adding your comment to the list

  5. Akeanon (aklan) Malipayon nga paskwa ag Masinadyahon nga Bag-ong Dag-on!

Leave a Reply